გამოყენების პირობები spinBIGwin.com ვერსია

გამოყენების პირობები 2021 წ

ეს მომხმარებლის ხელშეკრულება (შემდგომში ხელშეკრულება) არეგულირებს ურთიერთობას მფლობელის https: //spinbigwin.com/ (შემდგომში spinBIGwin.com ან ადმინისტრაცია) ერთის მხრივ და მეორე მხრივ საიტის მომხმარებელი.
ის spinBIGwin.com საიტი არის მედია საშუალება.

გამოყენების პირობები spinBIGwin.com პორტალი ამ სურათზეა.
გამოყენების პირობები spinBIGwin.com ვერსია

საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ხელშეკრულების პირობებს.
თუ არ ეთანხმებით ამ ხელშეკრულების პირობებს, არ გამოიყენოთ საიტი spinBIGwin.com!

მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

მომხმარებელს უფლება აქვს:

- ინფორმაციის მოძიება საიტზე
- მიიღონ ინფორმაცია საიტზე
- კომენტარი გააკეთეთ საიტზე განთავსებულ შინაარსზე
- გამოიყენეთ საიტის ინფორმაცია პირადი არაკომერციული მიზნებისთვის

ადმინისტრაციას უფლება აქვს:

- თქვენი შეხედულებისამებრ და წესების შექმნის, შეცვლის, გაუქმების საჭიროება
- შეზღუდავს საიტზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე წვდომას

მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას:

- არ შეუშალოთ საიტის მუშაობა
- არ გამოიყენოთ სკრიპტები (პროგრამები) ინფორმაციის ავტომატიზირებული შეგროვების ან / და საიტთან და მის სერვისებთან ურთიერთქმედებისათვის

ადმინისტრაცია იღებს ვალდებულებას:

- შეინარჩუნოს საიტის მუშაობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს შეუძლებელია ადმინისტრაციის კონტროლს მიღმა.

მხარეთა პასუხისმგებლობა

- მომხმარებელი პირადად სრულად აგებს პასუხს მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე
- ადმინისტრაციას არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება სხვა წყაროებიდან გადაწერილი ინფორმაციის სისწორეზე
- ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ მოსალოდნელ სერვისებსა და რეალურად მიღებულ სერვისებს შორის შეუსაბამობაზე
- ადმინისტრაციას არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება მესამე მხარის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის
- ფორსმაჟორული ვითარების (სამხედრო მოქმედება, საგანგებო მდგომარეობა, სტიქიური უბედურება და ა.შ.) შემთხვევაში ადმინისტრაცია არ იძლევა გარანტიას მომხმარებლის მიერ განთავსებული ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე, აგრეთვე ინფორმაციის რესურსის უწყვეტი მუშაობით.

 

ხელშეკრულების პირობები

ეს შეთანხმება ძალაში შედის ამ საიტის ნებისმიერი გამოყენების შემთხვევაში.
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა იწურება, როდესაც მისი ახალი ვერსია გამოჩნდება.
ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეცვალოს ეს შეთანხმება თავისი შეხედულებისამებრ.
ადმინისტრაცია არ აცნობებს მომხმარებლებს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

საუკეთესო ლიცენზირებული ონლაინ კაზინოები 2021 წ